fredag 22 augusti 2014

LSH:s remissvar på PSI-utredningen

För en vecka sedan, den 15 augusti, var det sista dagen att lämna remissvar på PSI-utredningen, Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. I vårt svar fokuserar vi på de frågor som rör oss som museer och vi sammanfattade våra åsikter så här:

LSH vill inledningsvis välkomna utvidgningen av PSI-direktivet till att även omfatta arkiv, bibliotek och museer. Vi ser allmänhetens tillgång till och vidareutnyttjande av sektorns handlingar som en del av vårt uppdrag. Med de undantag som ges till sektorn i betänkandet anser dock LSH  att PSI-lagen inte kommer att påverka utvecklingen i önskvärd takt.

LSH tillstyrker att inkludera arkiv, bibliotek och museer i PSI-lagen.

LSH tillstyrker att avgifter för att tillhandahålla offentliga handlingar regleras och begränsas.

LSH anser att om myndigheter får ta ut avgifter som täcker allt arbete övergår finiseringen för uppdraget till tredje part och därmed riskeras att avsikten med PSI-direktivet uteblir.  

LSH tillstyrker att handlingar som tillhandahålls av myndigheter ska få vidareutnyttjas.

LSH anser att handlingar bör tillhandahållas i maskinläsbart format för att ytterligare underlätta vidareanvändning.

LSH tillstyrker att myndigheter och kommuner elektroniskt ska publicera förteckningar över de handlingar som kan vidareutnyttjas.

LSH anser att Riksarkivet är en väl vald myndighet för att ansvara för att hålla andra myndigheters förteckningar tillgängliga i en gemensam portal.

LSH avstyrker att handlingar ska förmedlas genom föreslagen portal, och föreslår länkade data som ett bättre alternativ till handlingar i en portal.

LSH avstyrker att ett undantag införs för arkiv, bibliotek och museer i att ge exklusiva rätter.

LSH avstyrker att arkiv, bibliotek och museer ska ges undantag till skyldigheten att ange rättighetsinnehavare vid avslag om vidareutnyttjande pga URL.

LSH tillstyrker utredningens förslag om att ta fram en checklista för att utforma databaser med hänsyn till integritets- och säkerhetsaspekter.

Läs gärna hela vårt svar! Det finns här.

/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar